Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

14:43
0285 55cc 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaodyssey odyssey
madda
14:43
4105 77d8 390
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik
madda
14:42
Jak zapomnieć o Twoich obietnicach?
14:37
9885 9ba5 390
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
madda
14:36
1475 ad38 390
madda
14:35
4816 5f65 390
Reposted fromkatsiu katsiu viathatwasntadream thatwasntadream
madda
14:35
9344 d309 390
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viameovv meovv
madda
14:34
4973 b0d4 390
madda
14:34
wszystko między nami
jak gdyby nigdy 
nic
— Goniewicz
Reposted frompastelina pastelina viayourhabit yourhabit
14:33
7319 f875 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
madda
14:30
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viawyimaginowana wyimaginowana
madda
14:30
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
madda
14:29
4579 e5d6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viayourhabit yourhabit
madda
14:27
1667 df1a 390
Reposted fromcaraseen caraseen viathatwasntadream thatwasntadream
madda
14:26
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viapannakies pannakies
madda
14:25
0147 ccb5 390
14:25
3525 cb8f 390

lilli-lu-68:

Contatto

madda
14:24
8571 0a4f 390
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viaodyssey odyssey
madda
14:24
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viapannakies pannakies
madda
14:22
Reposted fromciarka ciarka viayourhabit yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl